Vedtekter for lokalavdeling Østland

Vedtekter for Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland.

Stiftet 10. april 2014. Vedtatt på årsmøte den 10. april 2014. Sist endret 31.januar 2018

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Lokalavdelingens navn er Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland, og er å regne som en lokal enhet underlagt Norsk Eurasierklubb. Lokalavdelingen er forpliktet til å overholde Norsk Eurasierklubb sine generelle lover og bestemmelser. Lokalavdelingen plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge Norsk Eurasierklubb og NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse.

Lokalavdelingen skal være åpen for alle medlemmer av Norsk Eurasierklubb, og skal ha sin møtevirksomhet på Østlandet – herunder avgrenset til fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Østfold eller Vestfold.

Lokalavdelingen omfatter rasen Eurasier.

§1-2 Formål

Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har som eneste formål å arrangere Norsk Eurasierklubb sitt årlige arrangement samt Norsk Eurasierspesial i samarbeid med Norsk Eurasierklubb.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 – Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Samme valgkomite som Norsk Eurasierklubb

 

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskapet omfang

Medlemskap i Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østlandet er åpent for alle som er medlemmer av Norsk Eurasierklubb, uavhengig av geografisk tilhørighet.  Lokalavdelingen fører manuelle lister over medlemmene. Medlemmer i Nek som ønsker å være medlem av lokalavdelingen melder seg inn ved å sende en e-post til styret i lokalavdelingen. Dette skal på ingen annen måte påvirke medlemsfordelene knyttet til medlemskap i Norsk Eurasierklubb, men kun utgjøre en formalitet i klubbens medlemsregister. Medlemmer i Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har stemmerett ved Norsk Eurasierklubb sine formelle organer. 

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
Medlemmer av Norsk Eurasierklubb avdeling Østlandet betaler ingen ekstra medlemsavgift utover den vanlige medlemsavgiften til Norsk Eurasierklubb.

Kontingenten gjelder ett år regnet fra 1. januar i innmeldingsåret.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Eurasierklubbs og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge Norsk Eurasierklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Eurasierklubb og hva gjelder lokalavdelingens interne regelverk.
Medlemmer forplikter seg også til å opptre på en slik måte at både Norsk Eurasierklubb og lokalavdelingen sitt formål og anseelse fremmes.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i lokalavdelingen opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av avdelingens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til Norsk Eurasierklubb.

c) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet

Avdelingens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01. februar. I tillegg skal alle vedtak foretatt av lokalavdelingen godkjennes av styret i Norsk Eurasierklubb. Vedtektsendring kan skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall. Vedtektene og endringer må sendes Norsk Eurasierklubbs styre for godkjenning.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av avdelingen (som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle avdelingens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Enkeltmedlem har en stemme, familiemedlemskap gir ytterligere en stemme.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemme kan brukes ved valg, ikke på saker. Forhåndsstemme føres på eget skjema for forhåndsstemme, og avgis i lukket nøytral konvolutt. Konvolutten skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøte. Ved familiemedlemskap kan ett medlem stille med fullmakt fra de andre familiemedlemmer. Et medlem kan stille med 2 fullmakter. Skriftlig forhåndsstemme bortfaller dersom fullmakt benyttes.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:-

 –    –  Dagsorden
      –  Årsberetning
      –  Budsjett for neste år
      –  Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 30.november året før møtedato.        

–  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må  være styret i hende/poststemplet senest 30.november året før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede

b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

c) behandle årsberetning

d) godkjenne budsjett og aktivitetsplan for neste år
e) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag  er ikke tillatt. 
f) velge: – leder ,nestleder, 3 styremedlemmer  og varamedlem for 2 år. Leder, ett styremedlem og varamedlem velges i jevne år,  nestleder og de resterende to styremedlemmene velges i ujevne år.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Ingen kan velges til tillitsverv uten å ha gitt sitt samtykke til valgkomiteen. Vedkommende bør møte på årsmøte med mindre det foreligger en gyldig grunn til fravær. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.  Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap. 4 Styret mv.

§4-1 Styret

Styret er avdelingens høyeste myndighet, underlagt styret i Norsk Eurasierklubb.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og disse skal være tilgjengelige for styret i Norsk Eurasierklubb, medlemmene og NKK ved forespørsel.

§4-3 Styrets oppgaver er å:

– lede avdelingen mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive avdelingen i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– samarbeide og koordinere sine beslutninger og aktiviteter med styret i Norsk Eurasierklubb

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite

– samme valgkomite som Norsk Eurasierklubb

§5-2 Revisor

Lokalavdeling Østlandet er underlagt Norsk Eurasierklubb sin revisor.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes Norsk Eurasierklubb sitt styre og NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK, jf. Norsk Kennel Klubs lover

§6-3 Oppløsning

For å oppløse lokalavdelingen kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøtets bestemte formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK. Oppløsning av klubben kan også vedtas etter årsmøtevedtak fra Norsk Eurasierklubb.