Lover for Norsk Eurasierklubb

Stiftet 20. mai 2006. Vedtatt av årsmøtet den 20. mai 2006 med senere endringer, senest av årsmøtet 07. mars 2015.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb 2013.

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Eurasierklubb, og forkortes til NEK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen eurasier.
Klubben har verneting i Oslo.
Klubben har en lokalavdeling, Norsk Eurasierklubb, avd. Østlandet

§1-2 Formål

Norsk Eurasierklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Eurasierklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
Norsk Eurasierklubb har til formål å ivareta spesifikke interesser for rasen gjennom å:

 • vekke interesse for og fremme avl av mentalt og fysisk sunne, bruksmessige og eksteriørmessige fullgode, raserene hunder
 • arbeide for å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper
 • informere og spre kunnskap om rasen, samt arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold
 • legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund
 • arrangere prøver og utstillinger
 • ivareta medlemmenes kynologiske interesse gjennom medlemsmøter, tidsskrifter, kurs, foredrag, instruktør- og dommerutdanning

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Medlemskap i Norsk Eurasierklubb omfatter årlig betalende medlem, familiemedlem og æresmedlem. Familiemedlem kan være ektefelle, samboer eller barn under 18 år i samme husstand. Medlemmer kan fremme forslag til styret om æresmedlemskap for den som har utført et fremragende arbeid for rasen over tid. Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
Kontingenten gjelder ett år regnet fra 1. januar i innmeldingsåret.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Eurasierklubbs og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge Norsk Eurasierklubb og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Medlemmer forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Enkeltmedlem har en stemme, familiemedlemskap gir ytterligere en stemme.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Forhåndsstemme kan brukes ved valg, ikke på saker. Forhåndsstemme føres på eget skjema for forhåndsstemme, og avgis i lukket nøytral konvolutt. Konvolutten skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøte. Ved familiemedlemskap kan ett medlem stille med fullmakt fra de andre familiemedlemmer. Fullmakt kan ikke benyttes annet enn på vegne av medlemmer registrert på samme medlemskap. Skriftlig forhåndsstemme bortfaller dersom fullmakt benyttes.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31. desember året før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember året før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede
b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet
c) behandle årsberetning
d) godkjenne regnskap med revisors beretning
e) godkjenne budsjett og aktivitetsplan for neste år
f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
h) velge:

– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 1 varamedlem for 2 år
– Revisor med vararevisor for 1 år
– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.
Leder, ett styremedlem og varamedlem velges i jevne år, nestleder og de resterende to styremedlemmer velges i ujevne år.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Ingen kan velges til tillitsverv uten å ha gitt sitt samtykke til valgkomiteen. Vedkommende bør møte på årsmøte med mindre det foreligger en gyldig grunn til fravær.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap. 4 Styret mv.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styrets medlemmer forplikter seg til å delta (personlig eller elektronisk) ved minimum 2/3 av møtene. I motsatt tilfelle tas vervet opp til revurdering av styret. Styret sammenkalles når leder bestemmer det, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres kontroll over styremøtene og disse skal være tilgjengelige for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:

 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøtet
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne komiteer og andre representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer avlsråd og andre representanter
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • Velge / oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Oppnevne representant til NKK`s Representantskapsmøte.
 • Utarbeide instruks for organer som oppnevnes av årsmøte.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK, jf. Norsk Kennel Klubbs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.