Avls- og helseutvalgets retningslinjer

Styret i Norsk Eurasierklubb oppnevner Avls- og helseutvalget som består av minimum 3 personer og inntil 5 personer: 1 leder, minst 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Hensikten med Avls- og helseutvalget
Avls- og helseutvalget fungerer som styrets fagkomitè og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Det er et rådgivende organ, ansvar for avl innen rasen hviler dog på den enkelte oppdretter.

Valpekjøper kan gjennom Avls- og helseutvalgets arbeid få en vurdering av valpekullet i forhold til den til en hver tid gjeldende avlsstrategi. Dette gir dog ingen garantier for at valpen ikke bærer med seg skjulte arvelige sykdommer eller andre defekter.

Avls- og helseutvalget skal drive rådgivnings- og informasjonsarbeid for at rasearbeidet på best mulig måte oppfyller Norsk Eurasierklubbs avlsmål om:

 • Mentalt og fysisk friske hunder
 • Eksteriørmessig rasetypiskhet
 • Lavest mulig grad av innavl

Organisering av Avls- og helseutvalget
Avls- og helseutvalgets leder er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møter. Andre oppgaver fordeles innad i utvalget etter avtale. Leder er ansvarlig for å fordele oppgaver, og for å se til at alle oppgaver blir gjenomført innen rimelig tid.

Avls- og helseutvalget dokumenterer skriftlig alle behandlede saker. Avls- og helseutvalget er beslutningsdyktig ved 2/3 flertall. Konkrete spørsmål om avl skal besvares så fort som mulig og senest innen 1 måned.
Alle svar skal være skriftlige og skal begrunnes. Avls- og helseutvalget skal samarbeide tett med styret, og det skal årlig avholdes samarbeidsmøte mellom Avls- og helseutvalget og styret. Det skal også utarbeides årsrapport om aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Avls- og helseutvalget skal til enhver tid komme med anbefalinger til styret i forhold til populasjonens utvikling
 • Avls- og helseutvalget skal fungere som valpeformidler. Medlemmet som innehar denne rollen skal ikke selv være oppdretter.
 • Avls- og helseutvalget skal behandle helse- og avlsspørsmål fra klubbens medlemmer.
 • Avls- og helseutvalget skal utarbeide og vedlikeholde hannhundliste i henhold til klubbens avlskriterier.
 • Avls- og helseutvalget skal utarbeide og vedlikeholde nødvendige helse- og avlsskjemaer.
 • Avls- og helseutvalget skal drive generell analyse av rasen (mht. Utviklingstendenser, statistikker, avkomsgranskninger, spesielle registrerte sykdomstilfeller etc.), og bør jevnlig gjennom klubbens medlemsblad og/eller nettside orientere om generelle helse- og avlsspørsmål.
 • Avls- og helseutvalget skal sørge for publisering av offentlige helseresultater i medlemsblad og/eller på nettside.
 • Avls- og helseutvalget skal drive informasjonsarbeid om rasen internt og ekstern.
 • Avls- og helseutvalget skal være ambassadør for rasen.

Rådgivning
Dersom et medlem ber Avls- og helseutvalget om forslag til hannhund til parring kan Avls- og helseutvalget henvise til klubbens hannhundliste og være et rådgivende organ.

Annet
Offentliggjøres helsestatistikker eller avkomsgranskininger, skal dette gjøres i generell form og uten at eiernes navn nevnes. Materiellet må være representativt og bygge på dokumenterbare opplysninger.

Overfor medlemmene er Avls- og helseutvalget ved forespørsel forpliktet til å opplyse om alle registrerte data om hund i vedkommendes eie.

Eier må selv overfor Avls- og helseutvalget dokumentere at hunden oppfyller de avlskriterier som er fastsatt. Om nødvendig må eier også dokumentere at hunden oppfyller sunnhetskravene som til enhver tid er fastsatt av klubben.

Medlemmer i Avls- og helseutvalget har taushetsplikt.