Avlysning

Ordinært Årsmøte Norsk Eurasierklubb og
Ekstraordinært Årsmøte Lokalavdeling Østlandet 21 mars 2020
Kjære medlemmer
I forbindelse med pågående pandemi av Koronaviruset vil styret i Norsk Eurasierklubb forholde seg til de råd og retningslinjer som gis av offentlige myndigheter og NKK.
Dette innebærer at varslet årsmøte for Norsk Eurasierklubb og ekstraordinært årsmøte for lokalavdeling Østland avlyses, og på den måte ta vår del av ansvaret for å bidra til å redusere smitterisikoen for Koronaviruset, samt overholde helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger i forhold til arrangementer og fritidsreiser

Vi har i kveld, 12.03.2020, mottatt følgende informasjon fra NKK:
Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.
 
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.
 

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.
På styremøte 12.03.2020 ble dette diskutert, og styret gjorde et enstemmig vedtak om følgende:

Norsk Eurasierklubb:
I dagens situasjon med Koronavirus og helsedirektoratets anslag om varighet av dette, finner styret det hensiktsmessig å avlyse årsmøtet 2019 og sittende styre blir sittende til årsmøtet 2020.
Alle medlemmene i sittende styre har sagt seg villig til å bli i sine verv fram til årsmøtet 2020.
I tillegg vil alle innsendte forhåndsstemmer til Norsk Eurasierklubbs Årsmøte 21.03.2020 bli makulert.
 
Norsk Eurasierklubb avdeling Østlandet:
Styret vil komme tilbake til dette ekstraordinære årsmøtet når situasjonen i samfunnet gir oss mulighet til dette. Inntil dette er mulig, påtar det sittende styre i Norsk Eurasierklubb seg å fungere som interimstyre i Norsk Eurasierklubb avdeling Østlandet.
 
Vi beklager det som skjer, og håper på forståelse for at dette ligger utenfor hva vi har kontroll på.
Det anbefales også at våre medlemmer holder seg oppdatert på nyheter på NKK sin hjemmeside www.nkk.no


Mvh Styret
Norsk Eurasierklubb
Årskonkurransen blir gjennomført som planlagt.
Resultater offentliggjøres på Facebook og hjemmeside 21.mars