Lover for Norsk Eurasierklubb

 Lover for Norsk Eurasierklubb stiftet 20.mai 2006 

Vedtatt av årsmøtet den 20. mai 2006 med senere endringer, senest av årsmøtet 24.03.2019. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 15. 05. 2019. 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Eurasierklubb, og forkortes til NEK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen Eurasier. Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål NEK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av rasen eurasier. NEK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner Klubbens organer: 

– Årsmøtet 

– Ekstraordinært årsmøte 

– Styret 

– Valgkomite 

– Lokalavdeling/er 

§ 1-4 Tilknytning og organisering NEK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 

NEK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 

Kap. 2 Krav til medlemskap 

§2-1 Medlemskap Medlemskap i Norsk Eurasierklubb omfatter årlig betalende medlem, husstandsmedlem og æresmedlem. Husstandsmedlem kan være ektefelle, samboer eller barn under 18 år i samme husstand. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å støtte NEK og NKKs virksomhet samt å følge NEK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmer kan fremme forslag om æresmedlemsskap for den som har utført et fremragende arbeid for rasen over tid eller til særlig fortjenende medlemmer. Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

§ 2-2 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-3 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt fra husstandsmedlem. 

Forhåndsstemme kan brukes ved valg, ikke på saker. Forhåndsstemme føres på eget skjema for forhåndsstemme, og avgis i lukket nøytral konvolutt. Konvolutten skal være poststemplet og klubben i hende før årsmøte. Ved husstandsmedlemsskap kan ett medlem stille med fullmakt fra de andre husstandsmedlemer. Fullmakt kan ikke benyttes annet enn på vegne av medlemmer registrert på samme medlemskap. Skriftlig forhåndsstemme bortfaller dersom fullmakt benyttes. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Med innkallelsen skal følge: 

– Saksliste 

– Årsberetning 

– Regnskap med revisors beretning 

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 6 uker før møtedato. 

– Budsjett for neste år 

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato. 

§3-4 Årsmøtets oppgaver Årsmøtets oppgaver er å: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 

c) Behandle årsberetning 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

i) Velge: 

– Leder for 2 år 

– Nestleder for 2 år 

– 3 styremedlemmer for 2 år 

– 1 varamedlem for 2 år 

– Revisor for 1 år 

– 1 vararevisor for 1 år 

– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år. 

(For å sikre kontinuitet i styret skal leder, ett styremedlem og varamedlem velges i partallsår, og nestleder og resterende 2 styremedlemmer velges i oddetallsår.) 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg. Stemmeseddel utformes på en slik måte at man kan sette sin stemme for, mot eller stemme blankt.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for- langer det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 2 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

§4-3 Styrets oppgaver er å 

– lede klubben mellom årsmøtene 

– avholde årsmøte 

– drive klubben i samsvar med klubbens formål 

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 

– oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer 

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen 

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

– Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall 
– Flest stemmer 

Alminnelig flertall 
– 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
– Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall –
– 
50 % + 1 av de avgitte stemmer 
– Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 
– 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
– Blanke stemmer teller 
– Bruk er vedtektsfestet 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler